skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz

Stanovy

Stanovy

 

 

 

Název: TJ Jiskra Holice, z. s.

Sídlo: Husova 429, 534 01 Holice

 

Obsah:

 1. Název, sídlo a právní postavení spolku
 2. Činnost spolku
 3. Vnější vztahy
 4. Orgány TJ Jiskra Holice
 5. Organizační členění oddílů
 6. Členství v TJ Jiskra Holice
 7. Členské příspěvky TJ Jiskra Holice
 8. Oddílové příspěvky
 9. Majetek a hospodaření
 10. Závěrečná ustanovení

 

 Článek 1.

Název, sídlo a právní postavení spolku

1. Název: TJ Jiskra Holice, s. (dále jen „TJ Jiskra Holice“ )

Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí valné hromady TJ Jiskra Holice.

2. Sídlo: Husova 429, 534 01 Holice

3. TJ Jiskra Holice je ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a § 214 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti. Svoji činnost vyvíjí v souladu se stanovami, vlastními vnitřními normami a příslušnými právními předpisy.  V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou zodpovědnost.

4. TJ Jiskra Holice je samosprávným a dobrovolným svazkem členů se zájmem o tělovýchovu a sport a je nezávislý na politických stranách a hnutích.

5. TJ Jiskra Holice je demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem. Své členy sdružuje bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. TJ Jiskra Holice je dobrovolnou organizací zájemců o tělovýchovu a sport, vyvíjejících svou činnost v oddílech. Sdružuje členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, které přijaly společný název a dohodly se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

6.TJ Jiskra Holice působí zejména na území města Holice, kde má své sídlo. Vzhledem k zapojení svých členů, ať jednotlivců či kolektivů, ve sportovních soutěžích nebo do jiných tělovýchovných aktivit Českých sportovních a tělovýchovných svazů a též s přihlédnutím k provozované hospodářské činnosti, je TJ Jiskra Holice organizací s působností na území ČR.

7. Sídlem TJ Jiskra Holice je město Holice, kde působí pod adresou:

TJ JISKRA Holice, z.s., Husova 429, Holice, PSČ 534 01

Tato je pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.

Článek 2.

Činnost spolku

 • Cílem TJ Jiskra Holice je zejména organizování sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných, turistických a kulturních aktivit občanů všech věkových kategorií podle jejich zájmů a potřeb včetně vytváření optimálních podmínek pro činnost všech oddílů ve spolku sdružených.

 

 • Základní činnosti TJ Jiskra Holice jsou:
 1. vlastní tělovýchovný a sportovní proces,
 2. sportovní a tělovýchovné podniky, výcvikové tábory, odborné kursy a semináře,
 3. pořádání kulturních a společenských podniků,
 4. péče o materiální zajištění sportovní a tělovýchovné činnosti,
 5. provádění hospodářské činnosti,
 6. udělování ocenění a podávání návrhů na tělovýchovná vyznamenání svých členů,
 7. v souladu se svými zájmy též usiluje o zpřístupnění různých forem tělesné kultury mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev obyvatelstva.

Článek 3.

Vnější vztahy

       1) TJ Jiskra Holice je členem těchto dalších spolků:

 • České unie sportu, IČ: 00469548 (dále jen ČUS);
 • České asociace sportu pro všechny, IČ: 00551368 (ČASPV);
 • Český volejbalový svaz. IČ: 00540285 (ČVS),
 • Česká asociace stolního tenisu, IČ: 00676888 (ČAST)

(dále jen „Vyšší složky“).

2) TJ Jiskra Holice zastupuje zájmy svých členů a oddílů vůči jiným sportovním organizacím a vůči    orgánům a organizacím státním, hospodářským, politickým a samosprávným.

3) Uzavírá dohody o spolupráci s jinými organizacemi a podnikateli.

Článek 4.

Orgány TJ Jiskra Holice

    1) Členové sportovních oddílů přímo nebo nepřímo vytvářejí tyto orgány:

a) valná hromada (VH),

b) výbor TJ Jiskra Holice.

c) výroční členská schůze oddílu.

2) Nejvyšším orgánem je valná hromada (dále také jen „VH“), která se schází nejméně l x ročně. Valné  hromady se zúčastní zvolení delegáti všech oddílů s hlasem rozhodujícím a dále se mohou valné hromady zúčastnit všichni členové TJ Jiskra Holice, kteří mají hlas poradní. Na valnou hromadu se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku týkající se členské schůze spolku, pokud tyto stanovy neobsahují úpravu zvláštní.

3) Valná hromada zejména:

 • schvaluje stanovy a jejich změny,
 • rozhoduje o změně názvu TJ Jiskra Holice,
 • volí členy výboru TJ Jiskra Holice a předsedy oddílů podle nominací jednotlivých oddílů,
 • projednává výroční zprávu o stavu TJ Jiskra Holice a činnosti výboru TJ Jiskra Holice,
 • projednává a schvaluje rozpočet a plán hospodaření na příslušné období,
 • rozhoduje o vyškrtnutí nebo vyloučení člena,
 • stanoví výši a splatnost členských příspěvků a dalších poplatků,
 • rozhoduje o zániku TJ Jiskra Holice či vystoupení TJ Jiskra Holice z Vyšších složek.

4) Valnou hromadu svolává k zasedání předseda nebo místopředseda výboru nejméně jedenkrát do roka, přičemž pro případ, kdy ani jedna z těchto pozic nebude ve výboru obsazena nebo nebude vykonávána např. z důvodu dlouhodobé nemoci, je oprávněn svolat valnou hromadu k zasedání kterýkoli člen výboru.

5) Pozvánka na zasedání valné hromady, obsahující vždy místo, čas a pořad zasedání, bude uveřejněna nejméně 30 dnů před jeho konáním na internetové stránce spolku, nyní https://www.jiskraholice.cz/, a současně budou o konání valné hromady vhodným způsobem (např. prostřednictvím emailové korespondence) informováni předsedové jednotlivých oddílů, kteří mají povinnost bez zbytečného odkladu od obdržení pozvánky svolat členskou schůzi oddílu zejména za účelem volby delegáta oddílu, který se bude moci účastnit valné hromady s hlasovacím právem.

6) Valná hromada je schopna se usnášet při účastí nadpoloviční většiny delegátů. Usnesení VH je přijato, pokud pro jeho přijetí hlasuje třípětinová většina přítomných delegátů.

7) Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 7 dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní valnou hromadu. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do 2 týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání valné hromady může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může náhradní valná hromada přijmout za účasti libovolného počtu členů, přičemž tato skutečnost musí být výslovně uvedena v pozvánce na náhradní zasedání valné hromady.

8) Valná hromada se koná vždy v období mezi 1. 1. až 31. 3. v kalendářním roce.

9) Mimořádná VH bude též svolána, pokud o tom rozhodne z vážných důvodů výbor TJ Jiskra Holice, anebo o její svolání požádá alespoň 1/4 všech členů TJ Jiskra Holice.

10) Počet delegátů stanoví výbor TJ Jiskra Holice a to tak, že oddíly s členskou základnou do 100 členů budou zastoupeny 2 delegáty. Oddíly nad 100 členů získávají právo vyslání dalšího delegáta při každé další započaté stovce členů své základny. Delegáti jsou voleni na členských schůzích svých oddílů.

Výbor TJ Jiskra Holice:

 1. schází se pravidelně l x za měsíc (s výjimkou letních prázdnin) a zabezpečuje plnění úkolů mezi valnými hromadami; o jednání vede písemné dokumenty,
 2. výbor TJ Jiskra Holice ze svého středu volí předsedu TJ Jiskra Holice a místopředsedu TJ Jiskra Holice,
 3. je oprávněn rozhodovat o věcech, které nejsou vysloveně vyhrazeny valné hromadě,
 4. volí/ nominuje delegáty na valnou hromadu Vyšších složek,
 5. rozhoduje o založení nového oddílu,
 6. jménem TJ Jiskra Holice jedná výbor jako kolektivní statutární orgán; za výbor je oprávněn jednat navenek samostatně jeho předseda nebo místopředseda; právní jednání s předmětem plnění nepřesahujícím 10.000,- Kč je oprávněn navenek činit samostatně každý člen výboru v rozsahu záležitostí oddílu, jehož je členem, pokud nejde o právní jednání v pracovněprávní oblasti,
 7. výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; usnesení je přijaté, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů výboru,
 8. výbor provádí kontrolu a revizi hospodaření TJ Jiskra Holice a o své činnosti podává zprávu valné hromadě,
 9. výbor může hlasovat i mimo své zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků; bližší podmínky tohoto hlasování upraví výbor ve svém jednacím řádu,
 10. délka funkčního období člena výboru TJ Jiskra Holice je stanovena na dobu 2 let,
 11. je pětičlenný.

 Článek 5.

Organizační členění oddílů

 1. Základní složkou TJ Jiskra Holice je sportovní či tělovýchovný oddíl, v jehož čele stojí předseda.
 2. TJ Jiskra Holice má tyto oddíly
  • Oddíl stolního tenisu,
  • Volejbalový oddíl,
  • Florbalový oddíl,
  • ASPV
 3. Návrh na založení nového oddílu je oprávněn podat výboru TJ Jiskra Holice kterýkoliv člen TJ Jiskra Holice. O návrhu bude výborem TJ Jiskra Holice rozhodnuto na jeho nejbližším zasedání. Každý oddíl se může dále vnitřně členit na složky (kroužky), podle jejich zaměření. Ke dni přijetí těchto stanov se vnitřně dělí na jednotlivé složky oddíl ASPV.
 4. Nejvyšším orgánem oddílu je výroční členská schůze. Výroční členské schůze se vždy účastní předseda a místopředseda oddílu. Oddíly do 30 členů svolávají na výroční členskou schůzi všechny své členy starší 14 let. Oddíly s členskou základnou nad 30 členů, které nejsou dále vnitřně členěny, delegují na základě losování 28 svých členů na výroční členskou schůzi. Na výroční členskou schůzi oddílu s členskou základnou nad 30 členů, který se dále vnitřně člení na jednotlivé složky, budou každou složkou delegovány k účasti na výroční členské schůzi maximálně 3 členové.
 5. Výroční členská schůze se schází nejméně jednou ročně a zejména:
  • usnáší se o zrušení oddílu,
  • projednává zprávu o činnosti předsedy oddílu,
  • nominuje zástupce oddílu do výboru TJ Jiskra Holice, přičemž oddíly s členskou základnou nad 100 členů nominují do výboru TJ Jiskra Holice dva své členy,
  • volí a odvolává předsedu a místopředsedu oddílu,
  • rozhoduje o založení nové složky oddílu,
  • volí delegáty pro valnou hromadu TJ Jiskra Holice,
  • schvaluje rozpočet a hospodaření oddílu
 6. Předseda oddílu řídí činnost oddílu v období mezi výročními členskými schůzemi a zastupuje oddíl navenek při jednání se třetími osobami. Předseda oddílu je povinen vždy při jednání se třetími osobami zdůraznit povahu oddílu jako organizační složky TJ Jiskra Holice.
 7. Oddíl je oprávněn prostřednictvím výroční členské schůze přijmout k návrhu předsedy vlastní procesní úpravu průběhu a konání výroční členské schůze. Výroční členská schůze rozhoduje vždy nadpoloviční většinou členů přítomných na výroční členské schůzi, pokud stanovy nestanoví jinak.
 8. O zrušení oddílu rozhoduje výroční členská schůze vždy alespoň 2/3 většinou členů přítomných na výroční členské schůzi. Oddíl rovněž zanikne okamžikem zániku členství posledního člena.

Článek 6.

Členství v TJ Jiskra Holice

 • Členem TJ Jiskra Holice se může stát každá osoba, která projeví o členství zájem, podáním písemné přihlášky. U osob mladších 14 let je zapotřebí souhlasu jednoho z rodičů či zákonného zástupce.
 • Členství vzniká doručením podepsané přihlášky výboru TJ Jiskra Holice a úhradou členského a oddílového poplatku na daný kalendářní rok. Členem dalších oddílů se může člen TJ Jiskra Holice stát i v průběhu svého členství.
 • Přehled o členské základně TJ Jiskra Holice vede výbor TJ Jiskra Holice.
 • Základní práva členů jsou:
 1. účastnit se, podle svých zájmů, schopnosti a možností, sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života jak v rámci oddílů, tak v TJ Jiskra Holice, účastnit se valné hromady TJ Jiskra Holice či výroční členské schůze oddílu,
 2. uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v rámci spolku TJ Jiskra Holice,
 3. volit a být volen, do výboru TJ Jiskra Holice může být zvolen jen člen starší 18 let.
 • Základní povinnosti členů jsou:
 1. dodržovat stanovy TJ Jiskra Holice a usnesení valné hromady,
 2. řádně a včas platit členské příspěvky a poplatky ve splatnosti stanovené valnou hromadou,
 3. řádně a včas platit oddílové příspěvky ve splatnosti stanovené výroční členskou schůzí,
 4. šetřit a chránit majetek, který slouží TJ Jiskra Holice k zabezpečení její činnosti.
 • Členství v TJ Jiskra Holice zaniká:
 1. vystoupením člena písemným oznámením,
 2. nezaplacením členských příspěvků a poplatků ani do dvou měsíců od jejich splatnosti,
 3. nezaplacením oddílových příspěvků ani do dvou měsíců od jejich splatnosti,
 4. úmrtím člena,
 5. vyloučením člena,

zánikem TJ Jiskra Holice.Článek 7.

Členské příspěvky TJ Jiskra Holice

 1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TJ Jiskra Holice, pro niž jsou nedílnou součástí příjmů.
 2. Výši členských příspěvků a dalších poplatků, jakož i jejich splatnost, stanoví valná hromada a jsou závazné pro všechny členy TJ Jiskra Holice.
 3. Členské příspěvky vybírají oddíly a jsou povinny je odevzdat k zaúčtování nejpozději do 15. 4. příslušného roku.
 4. O zaplacení členských příspěvků se provede záznam do příslušné evidence.

Článek 8.

Oddílové příspěvky

 1. Každý oddíl TJ Jiskra Holice je oprávněn vybírat od svých členů oddílové příspěvky k zabezpečení své vlastní činnosti.
 2. Oddílové příspěvky jsou výlučně příjmem každého oddílu a jsou součástí jeho rozpočtu. Rozhodnutí o jejich využití přísluší výlučně členské schůzi oddílu.

Článek 9.

Majetek a hospodaření

 • Majetek TJ Jiskra Holice tvoří:
 1. investiční majetek hmotný, příp. nehmotný,
 2. drobný majetek s pořizovací cenou od 2 000 Kč do 39 000 Kč,
 3. zásoby,
 4. peněžní hotovosti,
 5. vkladový běžný účet,
 6. krátkodobý finanční majetek,
 7. poskytnuté provozní zálohy,
 8. pohledávky.
 • Příjmy TJ Jiskra Holice tvoří:
 1. členské a oddílové příspěvky,
 2. příjmy ze sportovní, tělovýchovné a kulturní činnosti,
 3. nájemné sportovního vybavení,
 4. tržby z reklamní činnosti,
 5. provozní dotace,
 6. příspěvky: od státu, od úřadů, od tělovýchovných svazů, od fyzických a právnických osob.
 • TJ Jiskra Holice může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sama hospodaří. Majetek je vlastnictví TJ Jiskra Holice jako celku.
 • Zásady hospodaření s majetkem TJ Jiskra Holice stanoví valná hromada.
 • K ochraně svého majetku, provozu a svých členů uzavírá výbor TJ Jiskra Holice příslušné pojistné smlouvy.
 • Při zániku TJ Jiskra Holice rozhoduje o vypořádání majetku třípětinová většina řádné valné hromady, která rozhodla o zániku TJ Jiskra Holice, případné třípětinová většina valné hromady svolané zvlášť za tímto účelem. Majetek v podobě likvidačního zůstatku bude po úhradě dluhů nabídnut spolku nebo spolkům s účelem obdobným TJ Jiskra Holice. Ustanovení § 272 odst. 2 a § 273 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se použije obdobně.
 • Hospodářská činnost TJ Jiskra Holice:

TJ Jiskra Holice provozuje hospodářské činnosti v souladu s obecně platnými právními předpisy:

 1. reklamní činnost,
 2. pronájem majetku,
 3. společenské zábavy.

Článek 10.

Závěrečná ustanovení

 1. Při řízení činnosti TJ Jiskra Holice se dodržují platné zákony a ostatní právní předpisy. Dále usnesení valné hromady, výboru TJ Jiskra Holice a pokynů orgánů.
 2. Stanovy TJ Jiskra Holice byly schváleny valnou hromadou TJ Jiskra Holice dne 5. 10. 2021 a nabývají účinnosti dnem uložení těchto stanov ve sbírce listin veřejného rejstříku.

 

 

 

Back To Top