skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz

Počátek tradic ČASPV můžeme klást do začátků minulého století, kdy se ve světě i u nás formovalo pojetí moderní tělesné výchovy a sportu. V šedesátých letech devatenáctého století byla zaváděna tělesná výchova na některých školách, vznikaly i první tělovýchovné společenské organizace, v českých zemích Sokol. Koncem století obohatil tradiční pojetí tělesné výchovy anglosaský sport. Do poloviny našeho století se pak formoval vztah mezi závodním a nezávodním sportem.

Tato postupná diferenciace našla svůj výraz v konstituování Základní tělesné výchovy jako nesportovních oddílů Sokola v roce 1949. Základní tělesná výchova byla pokračováním sokolské tradice v nových podmínkách. Následovalo narušení vývoje tělesné výchovy a sportu uzákoněním jednotné tělovýchovy v pojetí snadno manipulovatelné masy s důrazem na politickou práci.

Dalším mezníkem bylo ustavení Českého tělovýchovného svazu Sokol roku 1968. V něm spojili své síly členové Svazu ZTV s činovníky bývalé ČOS. Pro novou generaci cvičitelů byl charakteristický zájem o nové formy rekreační tělesné výchovy a sportu. Období tzv. normalizace však znamenalo konec snahám po organizačním osamostatnění a návrat k činnosti Svazu ZTV v rámci ČSTV.

V roce 1971 byla na druhé celostátní konferenci cvičitelů přijata zásada volitelného programu v souladu s diferencovanými potřebami a požadavky moderního člověka. Od té doby začal počet členů stoupat, v roce 1980 přesáhl půl milionu členů. Mezitím, v roce 1974 došlo znovu ke změně názvu, na Československý svaz základní a rekreační tělesné výchovy.
Na podzim 1989 se začaly hýbat ledy i v tělovýchově. Český ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy hledal cestu změn v demokratickou organizaci. Našel ji v osamostatnění svazů a tělovýchovných jednot, které se sdružily v Český svaz tělesné výchovy. Současně obnovila svou činnost Česká obec sokolská.

Mladá generace činovníků a cvičitelů základní a rekreační tělesné výchovy se i v nových podmínkách přihlásila k tradicím českého tělovýchovného hnutí. 19. 9. 1990 se zrodilo společné prohlášení předsednictev Českého svazu ZRTV a ĆOS, jehož základními myšlenkami jsou realita pluralitního pojetí organizace tělovýchovy a vzájemná úzká spolupráce.

V listopadu 1991 valná hromada Českého svazu základní a rekreační tělesné výchovy ČSTV pověřila výkonný výbor jednáním o možnostech nastoupení samostatné cesty a ekonomické i právní nezávislosti. Jednání proběhla úspěšně, 9. 1. 1992 bylo ukončeno členství ČSZRTV v Českém svazu tělesné výchovy a vznikl Sport pro všechny, asociace rekreační tělesné výchovy a sportu.

27. 1. 1992 bylo podepsáno společné stanovisko výkonného výboru ČSTV a ASPV, které zaručilo odborům ASPV nerušenou existenci v tělovýchovných jednotách ČSTV.

Po rozdělení Československa ukončila svou činnost Federace rekreační tělesné výchovy a sportu, která sdružovala českou ASPV a slovenskou RTVŠ. To si vyžádalo přímé zastoupení ASPV v mezinárodních orgánech a organizacích, které jsou důležité pro udržení kontaktů s vývojem sportu pro všechny v evropském a světovém měřítku. Tím byl dán základ pro pestrou a dynamickou činnost České asociace Sport pro všechny

Česká asociace Sport pro všechny

Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Uvědomujeme si, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a celkově dobrou životosprávou. V tomto širším rámci spatřujeme vysoký společenský význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním jevům.

Ze zahraničních zkušeností je nám blízké západoevropské pojetí sportu pro všechny, včetně fitness-wellness. Máme přátelské styky s řadou podobně zaměřených organizací v Dánsku, Švýcarsku, Německu, Francii a v Itálii. Spolupracujeme se Slovenským svazem rekreační tělesné výchovy a sportu.

Co chápeme pod pojmem „sport pro všechny“? Nepohybujeme se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích nepovyšujeme nad zdraví. Naším cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Proto musí být naše pohybová aktivita přiměřeně náročná, aby se mladý organismus rozvíjel a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.

Pracovníci České asociace Sport pro všechny si uvědomují významné změny životních podmínek, které přináší vyspělá civilizace. Naší snahou je účinně přispět k smysluplnému a šťastnému životu co nejširšího počtu dětí, mládeže i dospělých a rozvíjet naše tradice i v nastupujícím tisíciletí.

Back To Top